Terminy

Artykuły przyjmowane są do 10 stycznia roku, w którym ma się ukazać kolejny numer czasopisma.
Redakcja przyjmuje tylko teksty, które nie były do tej pory publikowane ani w całości, ani w części.
Redakcja pisma nie zwraca materiałów niezamówionych.
Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z przekazaniem wydawcy praw do opublikowania pracy w wersji papierowej i elektronicznej.
Artykuł powinien zostać przygotowany zgodnie z wytycznymi edytorskimi dla czasopisma „Paidia i Literatura”. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować odrzucenie artykułu.

Accessibility